1. PRESTATII SI SERVICII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 

 

 

Incepand cu data de 01.01.2005 , in conformitate cu prevederile Legii 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Are calitatea de asigurator, potrivit LEGII nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizata*) Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP. 

Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. 

 

 

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi

 

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, contract de mandat si contract de management;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);

c)persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

e) pensionarii sistemului public de pensii aflati in invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, pana la data indeplinirii conditiilor de pensie limita de varsta.

 

Prevederile sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii. Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania. Raporturile de asigurare , rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc intre:

       angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la punctul art. 5 si 7 alin. (1) si (2) din Legea 346/ 2002);

 

Calitatea de asigurat  se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti, dupa caz.

 

Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza o data cu aceste raporturi.

In cazul accidentelor de munca sau bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu pana la data indeplinirii conditiilor de pensie pentru limita de varsta.

In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda si ulterior incetarii raporturilor de munca daca persoana face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca si daca a fost asigurata in conditiile prezentei legi.

 

Asigurarea pentru accidente de munca siboli profesionale are urmatoarele obiective: 

       prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

       reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;

       acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

 

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii: 

       reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;

       reabilitare si reconversie profesionala;

       indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

       indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

       compensatii pentru atingerea integritatii;

       despagubiri in caz de deces;

       rambursari de cheltuieli

       pensie invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;

       pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.

 

a) Prestatii si servicii pentru investigare, diagnosticare medicala, reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca 

Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza: 

       restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;

       prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.

In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul, in baza unei cereri, prevazute in anexa nr. 8, din normele metodologice de aplicare Legii 346/2002, la dispozitive medicale. Cererea se adreseaza casei teritoriale de pensii pe raza careia asiguratul isi are domiciliul si va fi insotita de recomandarea medicului curant. 

Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza: 

       asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;

       tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;

       servicii medicale in spitale sau in unitati sanitare cu personalitate juridica specializate pentru boli profesionale;

       tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

       servicii de chirurgie reparatorie;

       cure balneoclimaterice.

       investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 si pentru care se continua reabilitarea medicala ulterior acestei date ca urmare exclusiva a cauzei profesionale, se deconteaza urmatoarele prestatii si servicii: 

       tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente;

       servicii medicale in spitale, in sectii sau unitati sanitare cu personalitate juridica specializate pentru boli profesionale;

       tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

       servicii de chirurgie reparatorie;

       cure balneoclimaterice;

       dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.

 

b) Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala 

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. 

Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala: 

       cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;

       costul cursurilor de calificare sau de reconversie;

       plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

 

c) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca 

Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale. 

 

d) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca 

Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca. Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca. 

 

e) Compensatii pentru atingerea integritatii 

Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%. Compensatiile pentru atingerea integritatii se acorda doar daca accidentul de munca a antrenat o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, conform definitiei accidentului de munca. Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii minime brute garantate in plata. 

Compensatia pentru atingerea integritatii se acorda o singura data in baza deciziei medicului expert al asiguratorului care efectueaza o singura expertiza medicala pentru asiguratii care au fost inregistrati cu accident de munca sau boala profesionala, respectiv cu FIAM sau BP2, dupa caz. In vederea obtinerii compensatiei pentru atingerea integritatii, persoana asigurata depune in termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, conform anexei nr. 13 din ORDIN nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioarela. 

 

f) Despagubiri in caz de deces 

In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana fizica/juridica, care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica pentru luna in care a survenit decesul asiguratului sau, dupa caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitarii

Despagubirea in caz de deces se acorda pe baza urmatoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in anexa nr. 13 la Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, certificat de deces - original si copie, certificatul medical constatator al decesului in caz de boala profesionala, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civila al solicitantului, care sa ateste calitatea acestuia, si documente justificative din care sa rezulte ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz. 

Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi. 

 

g) Rambursari de cheltuieli 

Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii: 

       transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;

       confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.

       in cazul aplicarii dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala in vederea recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale.

 

 

2. ACTIVITATEA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A BOLILOR PROFESIONALE

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, Casa Judeteana de Pensii Braila, in calitate de asigurator, este abilitata de a acorda consultanta privind prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in scopul imbunatatirii nivelului de securitate si sanatate si a conditiilor de munca. 

In acest sens, in conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346/2002, personalul tehnic al asiguratorului care desfasoara activitati de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii, acorda sprijin societatiilor comerciale, in scopul intocmirii tablourilor de analiza in domeniul prevenirii conform specificului activitatilor desfasurate. In conformitate cu legislatia in vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asiguratorului nu implica costuri pentru societate si nu implica raspunderea juridica si financiara a Casei Judetene de Pensii Braila. 

Rezultatele analizei in domeniul prevenirii au un caracter confidential si pot fi utilizate in functie de prioritatile societatii in scopul imbunatatirii conditiilor de munca. Compartimentul accidente de munca si boli profesionale, din cadrul C.J.P Braila, desfasoara activitatea de prevenire in functie de prioritatile specifice structurii economice si administrative a judetului Braila. 

Activitatea de consiliere in domeniul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale se desfasoara la sediul/ punctele de lucru ale angajatorilor, parcurgand urmatoarele etape: 

1. Programarea si pregatirea vizitelor la angajatori, cuprinde: 

 

1.1. Contactarea angajatorilor prin adresa scrisa, prin care se solicita acordul in scris al acestora si programarea vizitelor, in scopul derularii activitatilor de consiliere in vederea prevenirii; 

1.2. Efectuarea vizitei pentru informarea angajatorilor asupra functionarii sistemului de asigurare pentru accidednte de munca si boli profesionale, precum si stabilirea de comun acord cu angajatorul a unui program de vizite, in scopul consilierii in domeniul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale; 

1.3. Derularea activitatii de prevenire la angajatori : 

       prezentarea de catre angajator (reprezentant desemnat) a activitatii de productie, a fluxului tehnologic al activitatii principale si al activitatilor complementare;

       parcurgerea fluxului tehnologic si identificarea posturilor de lucru care au inrergistrat accidente de munca si boli profesionale sau care prezinta risc ridicat de producere a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

       analiza posturilor de lucru respective si identificarea riscurilor care au produs sau pot produce accidente de munca si boli profesionale

 

2. Intocmirea raportului catre angajator, cuprinde: 

 

2.1. Analiza, din punct de vedere tehnic si organizational, al fluxului de productie, tinand cont de modul de aplicare al legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca (SSM). 

2.2. Analiza riscurilor identificate la fiecare post de lucru, pe cele 4 componente ale sistemului de munca: executant, mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca. 

2.3. Intocmirea tablourilor de prevenire pentru fiecare post de lucru analizat. 

 

3. Prezentarea tablourilor catre angajator, cuprinde

 

3.1. Evaluarea eficacitatii masurilor de prevenire si de securitate existente; 

3.2. Prezentarea masurilor de prevenire recomandate; 

3.3. Consilierea angajatorului privind importanta implementarii masurilor de prevenire; 

3.4. Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru dupa inregistrarea acestuia la angajator; 

3.5. Urmarirea implementarii masurilor recomandate la vizitele anterioare.

 

 

3. COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR

 

Casa Judeteana de Pensii Braila, in calitate de asigurator, are atributii specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 346/2002, modificata si completata. In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, modificata si completata, si a Ordinului nr. 450/2006, angajatorii au obligatia de a comunica si asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor.

 

Comunicarea trebuie realizata de indata ce angajatorul a luat cunostinta despre accident. Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, al caror caracter de munca a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator catre casa teritoriala de pensii pe raza careia s-a produs evenimentul, precum si catre casa teritoriala de pensii pe raza careia angajatorul isi are sediul social.

 

In conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2002 si art. 84 din Ordinul nr. 450/2006, coroborate cu art. 27 si art. 32 din Legea nr. 319/2006 si cu art. 132 si art. 140 din HGR nr. 1.425/2006, angajatorii au obligatia sa comunice evenimentul la asigurator si sa depuna urmatoarele documente:

 

-Procesul- verbal de cercetare al accidentului de munca, in original;

-Formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM) avizat de Inspectoratul Teritorial de Munca, in original;

-Anexa FIAM- in original;

-Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca, in original sau copie conform cu originalul.