În conformitate cu prevederile Regulamentelor europene de securitate socială nr.1408/71 şi 574/72, o persoană care are calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate dintr-un stat membru al Uniunii Europene poate beneficia de servicii medicale într-un alt stat membru, astfel:

- pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate sau a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate servicii medicale care devin necesare în perioada şederii temporare în celălalt stat membru.

- pe baza formularului E 112 „ Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în curs pentru asigurarea de boală – maternitate”, pentru:

1. trimiterea la tratament, care nu poate fi refuzată în cazul în care tratamentul respectiv se regăseşte printre prestaţiile acordate în baza legislaţiei statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinţa persoana în cauză şi căreia nu i se poate acorda un asemenea tratament în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în statul membru de reşedinţă, luând în considerare starea lui curentă de sănătate şi evoluţia probabilă a bolii.

2. şederea în afara statului competent/întoarcerea în sau transferul reşedinţei într- un  alt stat membru pe timpul bolii sau maternităţii;

- pe baza formularului E 106 „ Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală – maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent” pentru lucrătorul salariat sau independent şi membrii familiei acestuia, precum şi membrii familiei lucrătorului în situaţie de şomaj care îşi au reşedinţa pe teritoriul unui alt stat decât statul competent şi îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia statului competent în privinţa dreptului la prestaţii, dacă au dreptul la prestaţii în natură acordate de instituţia de la locul de reşedinţă în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, ca şi când ar fi afiliat la aceasta;

- pe baza formularului E 109 „Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor”. Acest formular este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta în statul de reşedinţă, să beneficieze de prestaţii în natură, acordate în contul instituţiei competente, de către instituţie de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care o aplică;

- pe baza formularului E 121 Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor” în situaţia în care un titular de pensie sau membru de familie al acestuia are dreptul la prestaţii în natură în temeiul legislaţiei unui stat membru şi îşi schimbă reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru, beneficiind de prestaţii în natură acordate în contul instituţiei competente, de către instituţie de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pecare o aplică. Un alt formular care deschide dreptul la prestaţii în natură este E 104 Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă”, document care recapitulează perioadele de asigurare, muncă sau reşedinţă (conform legislaţiei fiecărui stat membru ) realizate pe teritoriul unui stat membru. Acest formular este folosit de instituţia din noul stat de muncă pentru a permite deschiderea drepturilor la prestaţiile de boală, de maternitate şi de deces ( alocaţii ), atunci când un lucrător începe o activitate într-un stat şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi în acel stat.

Formularul folosit pentru schimbul de informaţii dintre instituţia de la locul de şedere sau reşedinţă căreia i-a fost adresată o cerere de acordare de prestaţii şi instituţia competentă este E 107 Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură”. Acest document este utilizat pentru solicitarea cardului european de asigurări sociale de sănătate sau a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate şi a următoarelor formulare: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121.

Formularul E 108 Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestaţiile în natură ale asigurării de boală – maternitate” este destinat să anuleze sau să suspende un atestat privind dreptul la îngrijiri de sănătate, care a fost întocmit pentru o persoană care îşi are reşedinţa într-un alt stat membru decât cel competent. Dacă atestatul a fost întocmit de instituţia de la locul de reşedinţă, el este adresat instituţiei competente, dacă este întocmit de instituţia competentă, este adresat instituţiei de la locul de reşedinţă.

 

Concedii medicale

Formularul E115 Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă” se completează de către instituţia de la locul de muncă sau de şedere la primirea unui certificat de incapacitate temporară de muncă de la un lucrător sau şomer şi se trimite însoţit de un formular E116 „ Raport medical privind incapacitatea de muncă” (în plic închis), raport medical simplificat, întocmit de medicul care efectuează controlul, pe care îl trimite în termen de maximum 3 zile, instituţiei competente.

La primirea formularelor E115 şi E116, instituţia competentă completează un formular E117 „Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă” în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi îl trimite instituţiei de la locul de şedere, prin care lucrătorul va avea cunoştinţă de instituţia care îi va plăti prestaţiile în bani, precum şi de cuantumul prestaţiilor respective. În cazul în care instituţia constată că respectiva persoană nu are dreptul la prestaţii în bani pentru incapacitate temporară de muncă sau se constată încheierea perioadei de incapacitate pe formularul E117 se ataşează un formular E118 „ Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii perioadei de incapacitate de muncă”.

Formularul E 120 Atestat privind dreptul la prestaţii în natură pentru solicitanţii de pensie sau de rentă şi membrii familiei acestora” este utilizat pentru lucrătorii salariaţi şi independenţi care încetează a mai avea dreptul la prestaţii conform legislaţiei ultimului stat competent, ca urmare a activităţii precedent exercitate, în timp ce o cerere este în curs de instrumentare. Prestaţiile în natură pot fi acordate persoanelor interesate precum şi membrilor familiei lor care beneficiază de drepturi în această calitate, în statul lor de reşedinţă, şi în calitatea lor de solicitanţi ai unei pensii.

Formularul E 125 Document recapitulativ individual privind cheltuielile efective” este întocmit de instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă care a acordat prestaţii în numele unei instituţii competente a unui alt stat, prestaţiile în cauză făcând obiectul unei rambursări pe bază de factură.

Formularul E 126 Stabilirea tarifelor în rambursării prestaţiilor în natură” este întocmit de instituţia competentă de care aparţine asiguratul atunci când, la întoarcerea sa, acesta prezintă facturile cu cheltuielile de prestaţii în natură în timpul unei şederi temporare pe teritoriul unui alt stat membru.

Formularul E 127 Extras individual privind sumele forfetare lunare” este întocmit atunci când cheltuielile prezentate sunt rambursate pe baza unei sume forfetare. Fac obiectul rambursării pe baza unei sume forfetare prestaţiile acordate pe baza unui formular E 109 sau E 121.

 

 

Formular de comunicare intre institutii f-E001.pdf

Certificat privind legislatia aplicabila f-E101.pdf

Model cerere E 101 pt firme de completat.doc

Model cerere E 101 lucratori independenti de completat.doc

Model completare E101.doc

E 102 - Prelungirea detaşării sau a activităţilor independente

E 103 – Exercitarea dreptului de optiune

E 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de munca sau de resedinta

E 107 - Cerere de atestat privind dreptul ls prestatiile in naturaf.pdf

E 115 - Cerere de prestatii in bani pentru incapacitate de munca .pdf

E 116 - Raport medical privind incapacitatea de munca

E 117 - Acordarea de prestatii in bani in caz de maternitate si de incapacitate de munca .pdf

E 118 - Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă

 

E 123 - Atestat privind dreptul la prestatiile  in natura pentru asigurarea impotriva accidentelor de munca si bolilor profesionale .pdf

E 124 - Cerere pentru acordarea ajutorului de deces .pdf

E 125 - Extras individual privind cheltuielile efective

 

E 213 – Raport medical detaliat

 

Instrumentarea unei cereri de pensie de batranete – RO 202

Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas – RO 203

Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate – RO 204