Casa Judeteana de Pensii Braila este un serviciu public descentralizat, investit cu personalitate juridica afat in subordinea si coordonarea Casei Nationale de Pensii Publice.

Conducerea Casei Judetene de pensii Braila este este asigurata de directorul executiv, care este ordonator tertiar de credite.

 

 

 

ATRIBUTIILE CASEI JUDETENE DE PENSII

CONFORM LEGII NR.263/2010

 

Potrivit art.139 din lege institutia are urmatoarele atributii:

a) colecteaza şi vireaza contribuţiile de asigurari sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;

b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma şi controleaza activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;

c) iau masuri, in condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum şi pentru asigurarea integritaţii acestuia;

d) iau masuri, in condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurari sociale;

e) asigura evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;

f) asigura evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurari sociale la nivel naţional, pe baza codului numeric personal;

g) certifica, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;

h) controleaza activitatea de expertiza medicala şi recuperare a capacitaţii de munca;

i) aplica prevederile convenţiilor internaţionale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum şi ansamblul reglementarilor comunitare şi dezvolta relaţii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte ţari, in limita competenţelor prevazute de lege;

j) organizeaza selecţia, pregatirea şi perfecţionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;

k) asigura introducerea, extinderea, intreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţa;

l) asigura reprezentarea in faţa instanţelor judecatoreşti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispoziţiilor prezentei legi;

m) organizeaza activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale in vigoare;

n) asigura exportul in strainatate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;

o) indeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE SI / SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 

 

- decizii de pensionare cu anexe (buletin de calcul, perioade de activitate, punctaje anuale);

- adeverinţe stagiu de cotizare luate în calcul la pensie pentru sistemul neintegrat;

- raspunsuri petitii;

- adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare;

- carnete de munca, fise de pensie, adeverinte cuprinzand salarii, sporuri, etc.;

- cereri de pensionare, de recalculare.

- plan multianual (strategic) de audit public intern;

- plan anual de audit public intern;

- raport anual privind activitatea de audit public intern;

- situatii privind raportarea Indicatorilor de performanta ai institutiei;

- capitolul “ Compartiment Audit” din Regulamentul de Organizare si Functionare al CJP (ROF)

- documente si situatii specifice activitatii de audit public intern si anume (rapoarte de audit public intern; note de constatare; ordin de serviciu; declaratie de independenta; notificare pentru declansarea misiunii de audit; colectarea si prelucrarea informatiilor; lista centralizatoare a operatiunilor auditabile; identificarea riscurilor; criterii de calcul a coeficientilor de risc; stabilirea nivelului si ponderii factorilor de risc; stabilire nivel si punctaj total al riscurilor; clasarea riscurilor; tabel puncte tari si puncte slabe; tematica in detaliu a operatiunilor auditabile; programul misiunii de audit; programul interventiei la fata locului; minuta sedintei de deschidere; chestionar – Lista de verificare; chestionar – interviu; teste de verificare; foi delucru; liste de control; fisa de identificare si analiza a problemei; note de fundamentare; baze de calcul; situatii centralizatoare; situatii si lucrari de analiza; minuta sedintei de inchidere; minuta sedintei de conciliere; plan de actiune pentru realizarea recomandarilor; fisa de urmarire a recomandarilor; centralizatorul documentelor de lucru; fisa de evaluare a misiunii de audit.

- documente privind reglementari legale;

- ordine, dispozitii, precizari, comunicari de la CNPAS;

- documente de corespondenta privind activitatea de audit;

- documente, situatii, lucrari, rapoarte, analize si recomandari cerute de directorul executiv al CJP.

- acţiuni în instanţă, întampinari, pozitii, cai de atac formulate in cadrul litigiilor in care institutia este parte;

- rapoarte si informari privind activitatea desfasurata;

- intocmire / avizare raspunsuri diverse cereri / decizii debit;

- adrese către terte persoane / institutii;

- hotarari si decizii acordare drepturi in baza unor legi speciale (Legea nr. 189/2000, Legea nr. 309/2002);

- comunicate / informatii de presa;

- raportari si informari privind activitatea desfasurata;

- contracte de achizitii publice.

- documentatie organizare concursuri (pentru ocupare posturi vacante, promovare in clasa, ocupare posturi suspendate temporar);

- decizii personal (incadrare in munca, stabilire salarii, suspendare raporturi de munca, demisii, acordare/modificare raporturi de munca, constituire comisii concursuri, acordare alte drepturi salariale, salarii merit, sporuri prevazute de legi speciale);

- contracte de munca;

- carnete de munca;

- state de functii conform organigramei;

- situatii nominale cu angajatii instituiei;

- dosare profesionale ale angajatilor institutiei;

- condica de prezenta;

- pontaje;

- programare concedii de odihna si evisdenta efectuarii lor impreuna cu conducerea institutiei;

- programare serviciu permanenta in cadrul institutiei;

- adeverinte;

- documentatii privind acordarea deducerilor suplimentare;

- fise post;

- evidente ore suplimentare efectuate;

- bilete de voie;

- rapoarte de evaluare personal.

- documentare de expertiza medicala;

- decizii asupra capacitatii de munca;

- concluziile medicului expert;

- adeverinte concediu medical;

- invitatii si citatii;

- adrese catre diverse institutii si borderouri catre CJP;

- raportari statistice si informari privind activitatea desfasurata;

- anchete sociale si cercetari de teren;

- raspunsuri petitii.

- decizii (pentru dispozitii medicale; compensatii pentru atingerea integritatii; despagubire de deces);

- referate de avizare;

- raportari statistice;

- adrese diverse (catre INEMRCM, CNPP, CJP, CJAS; spitale; ITM-uri; angajatori; asigurati);

- contracte individuale de asigurare;

- avizare concedii medicale;

- contracte incheiate cu spitalele pentru acordare de servicii medicale pentru boli profesionale;

- documente contabile primare;

- note contabile;

- balanţe de verificare sintetice, analitice şi extrabilanţiere;

- conturi de execuţie;

- bilanţuri contabile;

- raportări statistice;

- declaraţii fiscale;

- raportări periodice către C.N.P.P.

- cereri pentru bilete de tratament;

- formulare pentru bilete de tratament;

- declaratii nominale si rectificative;

- declaratii de asigurare sociala, comunicari de modificare, solicitari de retragere;

- contracte de asigurare sociala, acte aditionale la contracte;

- notificarea respingerii cererii de emitere a formularului E 101;

- adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare;

- adeverinte de venit, adeverinte de stagiu, adeverinte pentru persoanele care au cotizat la fostele cooperatii mestesugaresti;

- declaratii nominale lunare;

- declaratii nominale rectificative (fisa inventar de la finante, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat de la finante, extras din fisa analitica);

- adeverinte stagii de cotizare si certificate de stagiu;

- avize pentru conditii deosebite si speciale;

- carnete de munca;

- note de intrare recepţie;

- bonuri de consum;

- comenzi catre furnizori;

- foi de parcurs-consum benzina;

- fişe de inventar (mijloace fixe, si obiecte de inventar);

- fişe de magazine pentru documente cu regim special (bonuri de benzina);

- dosare de pensionare, situatii, acte, etc., predate spre pastrare.