IFORMATIA DE INTERES PUBLIC este orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

 

INFORMATIILE CLASIFICATE sunt informatii de interes public, dar accesul la acestea este limitat prin lege.

 

ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA, de cetatenie romana sau straina poate solicita informatii de interes public.

 

SE POATE SOLICITA ORICE INFORMATIE dar exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

 

INFORMATII EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER:

·       informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

·       informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

·       informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;

·       informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

·       informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

·       informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

·       informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

 

INFORMATIILE FURNIZATE DIN OFICIU sunt acele informatii pe care institutiile  si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

 

INFORMATIILE FURNIZATE DIN OFICIU SUNT DISPONIBILE PRIN:

·       afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

·       consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

 

CATEGORIILE DE INFORMATII CARE SE FURNIZEAZA DIN OFICIU:

·       actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

·       structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

·       numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

·       coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

·       sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

·       programele si strategiile proprii;

·       lista cuprinzand documentele de interes public;

·       lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

·       modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

LISTA CNPP CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC:

·       Prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

·       Lista societăților comerciale din turism cu care CNPAS are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear, precum și stațiunile în care CNPAS deține în proprietate unități de tratament balnear;

·       Lista nominală a contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru obligațiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate căile de atac prevăzute de lege;

·       Raportul de activitate

·       Formulare utilizate

·       Programele informatice pentru completarea declarațiilor nominale lunare a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat

·       Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare

·       Anunturi achizitii publice.

În funcție de evoluția legislativă în domeniu, lista poate suporte modificări și/sau completări, după caz.

 

INFORMATIILE FURNIZATE LA CERERE sunt cele pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari.

 

INFORMATIA FURNIZATA LA CERERE SE POT OBTINE:

 

VERBAL, solicitantul adresandu-se birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile cu informarea publica. In cazul in care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, solicitantul va fi indrumat sa depuna o solicitare in scris.

IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic ( e-mail). Ele vor fi inregistrate si solicitantul va primi o recipisa continand data si numarul de inregistrare a cererii.

 

COSTURILE ACCESULUI LA INFORMATIE

Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Nu se platesc serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate dar, in cazul in care se solicita copii dupa documente oficiale, solicitantul trebuie sa suporte contravaloarea serviciilor de copiere.

 

RASPUNSUL LA SOLICITAREA DE INFORMATII PUBLICE:

·       Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a raspunde in scris la solicitare informatiilor de interes public in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii.

·       In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

·       Daca informatia solicitata este considerata a fi informatie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare solicitantul va fi instiintat in scris despre acest fapt.

 

IN CAZUL INCALCARII DREPTULUI de liber acces la informatie se poate depune o reclamatie

·       Reclamatia se depune in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei.

·       Reclamatia trebuie adresata conducatorului autoritatii sau institutiei careia i-a fost adresata solicitarea, iar acesta este obligat, ca in urma unei anchete administrative, sa dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea plangerii.

·       Daca reclamatia este intemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate intial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.