CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE SI / SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 

 

- decizii de pensionare cu anexe (buletin de calcul, perioade de activitate, punctaje anuale);

- adeverinte stagiu de cotizare luate în calcul la pensie pentru sistemul neintegrat;

- raspunsuri petitii;

- adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare;

- carnete de munca, fise de pensie, adeverinte cuprinzand salarii, sporuri, etc.;

- cereri de pensionare, de recalculare.

- plan multianual (strategic) de audit public intern;

- plan anual de audit public intern;

- raport anual privind activitatea de audit public intern;

- situatii privind raportarea Indicatorilor de performanta ai institutiei;

- capitolul “ Compartiment Audit” din Regulamentul de Organizare si Functionare al CJP (ROF)

- documente si situatii specifice activitatii de audit public intern si anume (rapoarte de audit public intern; note de constatare; ordin de serviciu; declaratie de independenta; notificare pentru declansarea misiunii de audit; colectarea si prelucrarea informatiilor; lista centralizatoare a operatiunilor auditabile; identificarea riscurilor; criterii de calcul a coeficientilor de risc; stabilirea nivelului si ponderii factorilor de risc; stabilire nivel si punctaj total al riscurilor; clasarea riscurilor; tabel puncte tari si puncte slabe; tematica in detaliu a operatiunilor auditabile; programul misiunii de audit; programul interventiei la fata locului; minuta sedintei de deschidere; chestionar – Lista de verificare; chestionar – interviu; teste de verificare; foi delucru; liste de control; fisa de identificare si analiza a problemei; note de fundamentare; baze de calcul; situatii centralizatoare; situatii si lucrari de analiza; minuta sedintei de inchidere; minuta sedintei de conciliere; plan de actiune pentru realizarea recomandarilor; fisa de urmarire a recomandarilor; centralizatorul documentelor de lucru; fisa de evaluare a misiunii de audit.

- documente privind reglementari legale;

- ordine, dispozitii, precizari, comunicari de la CNPAS;

- documente de corespondenta privind activitatea de audit;

- documente, situatii, lucrari, rapoarte, analize si recomandari cerute de directorul executiv al CJP.

- actiuni în instanta, întampinari, pozitii, cai de atac formulate in cadrul litigiilor in care institutia este parte;

- rapoarte si informari privind activitatea desfasurata;

- intocmire / avizare raspunsuri diverse cereri / decizii debit;

- adrese catre terte persoane / institutii;

- hotarari si decizii acordare drepturi in baza unor legi speciale (Legea nr. 189/2000, Legea nr. 309/2002);

- comunicate / informatii de presa;

- raportari si informari privind activitatea desfasurata;

- contracte de achizitii publice.

- documentatie organizare concursuri (pentru ocupare posturi vacante, promovare in clasa, ocupare posturi suspendate temporar);

- decizii personal (incadrare in munca, stabilire salarii, suspendare raporturi de munca, demisii, acordare/modificare raporturi de munca, constituire comisii concursuri, acordare alte drepturi salariale, salarii merit, sporuri prevazute de legi speciale);

- contracte de munca;

- carnete de munca;

- state de functii conform organigramei;

- situatii nominale cu angajatii instituiei;

- dosare profesionale ale angajatilor institutiei;

- condica de prezenta;

- pontaje;

- programare concedii de odihna si evisdenta efectuarii lor impreuna cu conducerea institutiei;

- programare serviciu permanenta in cadrul institutiei;

- adeverinte;

- documentatii privind acordarea deducerilor suplimentare;

- fise post;

- evidente ore suplimentare efectuate;

- bilete de voie;

- rapoarte de evaluare personal.

- documentare de expertiza medicala;

- decizii asupra capacitatii de munca;

- concluziile medicului expert;

- adeverinte concediu medical;

- invitatii si citatii;

- adrese catre diverse institutii si borderouri catre CJP;

- raportari statistice si informari privind activitatea desfasurata;

- anchete sociale si cercetari de teren;

- raspunsuri petitii.

- decizii (pentru dispozitii medicale; compensatii pentru atingerea integritatii; despagubire de deces);

- referate de avizare;

- raportari statistice;

- adrese diverse (catre INEMRCM, CNPAS, CJP, CJAS; spitale; ITM-uri; angajatori; asigurati);

- contracte individuale de asigurare;

- avizare concedii medicale;

- contracte incheiate cu spitalele pentru acordare de servicii medicale pentru boli profesionale;

- documente contabile primare;

- note contabile;

- balante de verificare sintetice, analitice si extrabilantiere;

- conturi de executie;

- bilanturi contabile;

- raportari statistice;

- declaratii fiscale;

- raportari periodice catre C.N.P.A.S..

- cereri pentru bilete de tratament;

- formulare pentru bilete de tratament;

- declaratii nominale si rectificative;

- declaratii de asigurare sociala, comunicari de modificare, solicitari de retragere;

- contracte de asigurare sociala, acte aditionale la contracte;

- notificarea respingerii cererii de emitere a formularului E 101;

- adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare;

- adeverinte de venit, adeverinte de stagiu, adeverinte pentru persoanele care au cotizat la fostele cooperatii mestesugaresti;

- declaratii nominale lunare;

- declaratii nominale rectificative (fisa inventar de la finante, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat de la finante, extras din fisa analitica);

- adeverinte stagii de cotizare si certificate de stagiu;

- avize pentru conditii deosebite si speciale;

- carnete de munca;

- note de intrare receptie;

- bonuri de consum;

- comenzi catre furnizori;

- foi de parcurs-consum benzina;

- fise de inventar (mijloace fixe, si obiecte de inventar);

- fise de magazine pentru documente cu regim special (bonuri de benzina);

- dosare de pensionare, situatii, acte, etc., predate spre pastrare.