Orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

 

Actele necesare:

- copie BI sau CI

- formular tip

 

 

 

Contributia de asigurari sociale se plateste pana la data de 25 ale lunii urmatoare, in caz contrar calculandu-se majorari pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la data platii inclusiv. Neplata contributiei de asigurari sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritoriala de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare sociala. In aceasta perioada, casele teritoriale de pensii notifica persoanelor in cauza sa se prezinte pentru reglementarea situatiei. In situatia neachitarii contributiei de asigurari sociale restante si a majorarilor de intarziere aferente, rezilierea contractului de asigurare sociala se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale.