CRITERII

 

de acordare a biletelor de tratament balnear

prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii, Familiei,

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

 

 

In temeiul art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 24 alin. (4) din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, Casa Nationala de Pensii Publice stabileste urmatoarele criterii:

 

 

I.        Cadrul legal

 

- art. 121 si art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;

- art. 22, art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;

- art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, modificat si completat prin Ordinul nr.213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 9 si art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;

- art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive;

- art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000;

 

- art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art. 7 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordarii biletelor de tratament balnear, in mod gratuit, salariatilor care lucreaza in mediu radioactiv - zonele I si II de expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum si la conservarea si inchiderea perimetrelor miniere.

 

II. Atributiile Casei Nationale de Pensii Publice

 

1. Stabileste numarul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispozitia beneficiarilor, in limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

 

2. Asigura locuri la tratament in statiuni unde sunt tratate in principal afectiuni ale sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice si ale cailor respiratorii.

 

3. Asigura locuri la tratament balnear in unitatile de tratament din proprietatea CNPP (sucursale ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "TBRCM" SA) si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil.

 

4. Plateste serviciile prestate, din fondurile prevazute in legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pe baza de documente justificative primite de la prestatorii de servicii de tratament balnear.

Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, plata se face dupa cum urmeaza:

- integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru cazurile prevazute la art 22. alin. (1);

- integral de la bugetul de stat prin bugetul MMFPSPV pentru cazurile prevazute la art. 22 alin (2).

 

   5. Finanteaza din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat contravaloarea tiparirii formularelor de bilet de tratament/odihna.

 

6. Efectueaza repartitia locurilor pe statiuni, unitati de cazare, serii si date de prezentare in statiune. 

 

7. Repartizeaza numarul de locuri de tratament balnear in anul curent, caselor teritoriale de pensii in functie de numarul total al beneficiarilor, respectiv:

- asigurati ai sistemului public de pensii domiciliati in judetul respectiv, aflati in evidenta casei teritoriale de pensii;

- pensionari ai sistemului public de pensii, aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii;

- beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii;

- beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflati in evidenta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Totodata, repartizarea se face si in functie de valorificarile de bilete din anii precedenti, de necesitatea asigurarii tuturor judetelor cu fond de bilete diversificat si de solicitarile societatilor comerciale cu care CNPP are contracte comerciale incheiate in domeniul tratamentului balnear.

 

8. Repartizeaza pe statiuni, serii, unitati de cazare si date de prezentare in statiune locurile de tratament balnear in anul curent, caselor teritoriale de pensii astfel: 

-pe statiuni de interes local - cu precadere in judetul de resedinta si in judetele limitrofe;

- pe statiuni de interes national.

Lista statiunilor de interes national si local, aprobata prin H.G. nr. 852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, este cuprinsa in Anexa nr. 1 la prezentele Criterii.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

 

9. Transmite caselor teritoriale de pensii repartitia locurilor, in vederea eliberarii biletelor catre beneficiari.

 

10. Transmite caselor teritoriale de pensii repartitii suplimentare, in limita locurilor disponibile si/sau pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate in perioadele anterioare.

 

11. Aproba redistribuirea locurilor nevalorificate in seriile anterioare, pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate, la solicitarea societatilor comerciale cu care CNPP are incheiate contracte comerciale.

 

12. Stabileste limita maxima de bilete, de 10% din numarul total de bilete contractate la inceputul anului, bilete care raman la dispozitia CNPP, in vederea optimizarii acestei activitati.

 

13. Inregistreaza, la nivelul CNPP, solicitari privind atribuirea de bilete de tratament, din partea unor persoane fizice sau juridice, precum si din partea unor asociatii sau organizatii reprezentand interesele beneficiarilor, inclusiv cele apartinand caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii. Aprobarea acestor solicitari se face de catre conducerea CNPP, in limita procentului mentionat la punctul anterior.

 

14. Conducerea CNPP aproba modificari ale repartitiei initiale, inclusiv prin diminuarea/majorarea numarului de locuri, in functie de evolutia sumelor din bugetul de asigurari sociale de stat si/sau de solicitari, in limita sumelor prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat.

 

III. Atributiile caselor teritoriale de pensii
 

1. Inregistreaza cererile de acordare a biletelor de tratament direct in aplicatia informatica SPA.

Solicitantii indreptatiti sa beneficieze de bilete de tratament, depun cereri de bilete de tratament balnear, la casa teritoriala de pensii competenta, dupa cum urmeaza:

a. pensionarii si beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale, la casa teritoriala de pensii in a carei evidenta se afla;

b. asiguratii si celelalte categorii de beneficiari, la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, inclusiv cei cu domiciliul in judetul respectiv, ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.

Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 3) si se pot transmite prin posta, fax, e-mail sau se pot depune personal la casa teritoriala de pensii competenta.

Cererile se depun cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Biletele nevandute in urma alocarii automate pot fi valorificate pana in momentul inceperii sejurului. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

2. Analizeaza si vizeaza prin compartimentul de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii, solicitarile persoanelor care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, carora li s-a stabilit de catre medicul asiguratorului program individual de recuperare.

 

3. Preia din cerere, in aplicatia informatica SPA, toate elementele prevazute in aceasta. Verifica si analizeaza preluarea corecta si completa a elementelor inscrise in cererea de acordare a biletului de tratament balnear. Eventualele modificari care apar la eliberarea biletelor (ex. categoria beneficiarului) trebuie sa fie actualizate in aplicatia informatica SPA.

 

4. Asigura repartizarea biletelor de tratament balnear catre beneficiari, pe baza prezentelor criterii, utilizand aplicatia informatica SPA.

 

5. Afiseaza la sediul casei teritoriale de pensii si pe pagina de internet a acesteia, lista cererilor aprobate. Listele vor fi inregistrate la casa teritoriala de pensii, urmand a fi arhivate electronic si pe suport de hartie la nivelul casei teritoriale de pensii .

 

6. Comunica beneficiarilor ale caror cereri au fost aprobate, in maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii repartitiei, date privind biletul repartizat, precum si data la care au fost programati pentru ridicarea biletului.

 

7. Elibereaza biletele de tratament balnear in conformitate cu prezentele criterii, strict in limita repartitiei prevazuta la pct. 4. Dupa efectuarea alocarii automate toate biletele disponibile pot fi eliberate, fara calcularea punctajului aferent.

 

8. Comunica CNPP, cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in statiune, numarul de bilete de tratament balnear nevalorificate, pe serii si statiuni, precum si solicitarile de suplimentari.

 

9. Elibereaza adeverinta din care sa rezulte calitatea de asigurat pe baza de contract de asigurare sociala sau pe baza de declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

 

10. Elibereaza adeverinta din care sa rezulte daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear in cursul anului curent, odata cu transferul dosarului de pensie la o alta casa teritoriala de pensii.

 

 

 

CRITERIILE

in baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear,

cu suportarea unei contributii sau in mod gratuit.

 

A. Criterii generale

 

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului public de pensii;

b) asigurat al sistemului public de pensii;

c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

 

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenta unei afectiuni medicale care sa necesite tratament balnear, in conformitate cu prevederile legale.

 

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau resedinta in Romania.

 

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai in limita numarului locurilor la tratament balnear finantat din bugetul asigurarilor sociale de stat si aprobat prin hotarare a Guvernului.

 

A.5. Biletele de tratament balnear se acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear in functie de criteriile specifice, in limita locurilor repartizate pe serii, statiuni si unitati de cazare.

Suplimentarile primite de la CNPP prin redistribuire, se acorda, in limita locurilor repartizate.

 

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% raman la dispozitia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenta.

 

A.7. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se imparte pe serii, proportional cu numarul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

A.8. In repartizarea biletelor de tratament gratuite, indiferent de punctaj, prioritate va avea categoria D.1.1. pensionarii de invaliditate, care beneficiaza de tratament balnear in mod gratuit in conformitate cu prevederile programului de recuperare, intocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale. De asemenea, de aceeași prioritate vor beneficia și insoțitorii acestora, dupa caz.

Dupa repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii, biletele ramase se repartizeaza pe serii, statiuni si unitati de tratament, pensionarilor si asiguratilor sistemului public de pensii, dupa cum urmeaza:

- cel putin 80% pentru pensionari;

- pana la 20% pentru asigurati.

 

A.9. In vederea aplicarii criteriului specific, respectiv beneficierea de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

a. sezon - in perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an;

b. extrasezon - in celelalte perioade ale anului.

 

A.10. Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. In situatia neridicarii biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectiva sau, dupa caz, la cerere, pentru o alta serie.

    

A.11. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear in mod gratuit sunt urmatoarele:

 

a) pensionari de invaliditate, in cadrul programului de recuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale;

b)     persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele care au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, stabilita in temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.214/1999, cu modificarile si completarile ulterioare ;

c)     persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobata prin Legea nr.189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)     persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e)     persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;

f)      persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) persoane care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare;

h) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordarii biletelor de tratament balnear, in mod gratuit, salariatilor care lucreaza in mediu radioactiv - zonele I si II de expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum si la conservarea si inchiderea perimetrelor miniere.

 

 

 

 

 

B. Criterii specifice

 

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contributii individuale

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale sunt urmatoarele:

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;

2. Categoria de pensie a beneficiarului;

3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

 

B.1.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet - in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon

0

 

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului

 

Nr. crt.

Categoria de pensie a beneficiarului

Punctaj acordat

1.

Pensie de invaliditate

8

2.

Pensie de limita de varsta

6

3.

Pensie de urmas

3

4.

Pensie anticipata

2

5.

Pensie anticipata partiala

1

 

B.1.3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

 

Nr. crt.

Cuantumul pensiei

Punctaj acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei - 887 lei- pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei - 1000 lei

4

4.

1001 lei - 1500 lei

3

5.

1501 lei - 2000 lei

2

6.

2001-2415 lei - castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

1

7.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

0

 

 

 

 

 

 

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru ASIGURATI, cu suportarea unei contributii individuale

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurati, cu suportarea unei contributii individuale, sunt urmatoarele:

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;

2. Nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.

 

B.2.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet - in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon

0

 

B.2.2. Nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.

 

Nr. crt.

Nivelul castigului brut de natura salariala realizat respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.

Punctaj acordat

1.

sub 974 lei inclusiv ( 1049 lei incepand cu 01.07.2015)

2

2.

975 lei ( 1050 lei incepand cu 01.07.2015) - 1075 lei

6

3.

1076 lei - 1275 lei

5

4.

1276 lei - 1575 lei

4

5.

1576 lei - 1975

3

6.

1976-2415 lei - castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

1

7.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

0

 

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt urmatoarele:

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;

2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi banesti prevazute de legi speciale

 

B.3.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet - in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon.

0

 

B.3.2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi banesti prevazute de legi speciale

 

Nr. crt.

Cuantumul pensiei

Punctaj acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei - 887 lei- pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei - 1000 lei

4

4.

1001 lei - 1500 lei

3

5.

1501 lei - 2000 lei

2

6.

2001-2415 lei - castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat  si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

1

7.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

0

 

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP, IN BAZA LEGII NR. 448/2006

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza Legii nr.448/2006 sunt urmatoarele:

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;

2. Gradul de handicap al solicitantului;

3. Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi banesti prevazute de legi speciale + castig brut de natura salariala realizat + venit asigurat pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale conform evidentelor casei teritoriale de pensii).

 

B.4.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet - in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon

0

 

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului

 

Nr. crt.

Gradul de handicap al solicitantului

Punctaj acordat

1.

Grav

8

2.

Accentuat

6

3.

Mediu

4

4.

Usor

2

 

B.4.3 Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi banesti prevazute de legi speciale + castig brut de natura salariala realizat + venit asigurat pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale conform evidentelor casei teritoriale de pensii).

 

Nr. crt.

Cuantumul veniturilor realizate

Punctaj acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei - 887 lei- pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei - 1000 lei

4

4.

1001 lei - 1500 lei

3

5.

1501 lei - 2000 lei

2

6.

2001-2415 lei - castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

1

7.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 

0

       

 

C. Modalitatea de intocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita repartitiei, pe serii, statiuni sau unitati de cazare.

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

 

C.2. Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

 

C.3. Daca, in urma calcularii punctajului in aplicatia SPA, mai multe cereri au acelasi punctaj, ele se ordoneaza descrescator dupa punctajul primit conform numarului de bilete de care a beneficiat in ultimii 2 ani. Daca, dupa aceasta etapa mai multe cereri au acelasi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordoneaza crescator dupa venit. Daca si dupa parcurgerea acestor doua etape se identifica cereri cu acelasi punctaj final, atunci persoanele se ordoneaza dupa numarul cererii, avand prioritate cererea cu numarul cel mai mic.

 

C.4. In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

 

C.5. In cazul cererilor depuse de parinti si copii beneficiari de pensie de urmas care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

 

C.6. In cazul cererilor depuse de doua persoane care merg impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale. 

 

          C.7. In cazul cererii depuse de insotitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau insotitorul persoanei cu handicap grav, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau al persoanei cu handicap grav. 

 

C.8. Repartitia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se intocmeste de catre fiecare casa teritoriala de pensii, cu cel putin 14 zile inaintea primei zile de incepere a fiecarei serii, cu exceptia primei serii care e conditionata de data aparitiei hotararii de guvern privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.

 

C.9. Repartitia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata in cerere.

 

 

D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum si documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare.

 

D.1. Persoane care beneficiaza de tratament balnear in mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, in conformitate cu prevederile programului de recuperare, intocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata a pensiei (original sau copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original);

·        programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare, precum si persoanele care au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, stabilita in temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.214/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare (original sau copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobata prin Legea nr.189/2000, cu modificarile și completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare (original sau copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare (original sau copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare (original sau copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.6. Persoane adulte ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberarii biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);

·        programul individual de reabilitare si integrare sociala (copie, cu prezentarea actului original);(numai pentru persoanele revizuibile din punct de vedere al incadrarii in grad de handicap);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.7. Persoanele care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii, in functie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);

·        dovada care sa ateste faptul ca solicitantul a fost victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementarilor legale in vigoare).

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.8. Asiguratii care isi desfasoara activitatea in locurile de munca prevazute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca in conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii, potrivit HG nr. 757/2008.

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca  acesta are ca obiect de activitate „cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii" si ca solicitantul biletului isi desfasoara activitatea intr-unul din aceste locuri de munca (in original);

In adeverinta se va specifica daca salariatul beneficiaza de gratuitate la costul biletelor de tratament balnear, suportate din Fondul social, potrivit contractelor colective de munca. In cazul in care beneficiaza de bilet gratuit din Fondul social nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat;

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2. Persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale:

 

D.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata a pensiei, si dupa caz, talonul privind pensia acordata de catre casa de pensii sectoriala (original sau copie);

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie acordata de casa de pensii sectoriala, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;   

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.11. Pensionarii sistemului public de pensii care au si calitatea de asigurati

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talonul de plata a pensiei, si dupa caz, talonul privind pensia acordata de catre casa de pensii sectoriala si adeverinta privind calitatea de asigurat conform pct. D.2.2. din criterii(original sau copie);

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie acordata de casa de pensii sectoriala, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;  

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri de natura salariala sau asimilate acestora din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale sau din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, cu exceptia persoanei care depune adeverinta cu veniturile realizate;

·         biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.2. Asiguratii sistemului public de pensii prevazuti la art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului pentru luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, in care a fost depusa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, care sa contina castigul brut de natura salariala realizat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale <LLNK 12003   571 10 201   0 18si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art.6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (in original) ;

·        adeverinta eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului pentru luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, care sa contina cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, si/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art.6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (in original);

·        cuponul-mandat postal sau talonul cont curent pentru indemnizatia de somaj, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare care beneficiaza de indemnizatia de somaj (in original);

·        adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza contract de asigurare sociala, din care sa rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia si achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (in original);

·        adeverinta eliberata de catre casele teritoriale de pensii, privind calitatea de asigurat pe baza de declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii sau dupa caz, copie formular 600 din care sa rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia  (in original);

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri de natura salariala sau asimilate acestora din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale sau din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, cu exceptia persoanei care depune adeverinta cu veniturile realizate;

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

Nota:

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanta de urgenta  nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,  cu modificarile si completarile ulterioare.

 

D.2.3 Copiii minori - beneficiari de pensie de urmas.

 

Copiii minori beneficiari de pensie de urmas pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) sunt insotiti de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas si daca aceasta persoana indeplineste conditiile prevazute la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta cuprinsa intre 6 si 18 ani, la data inceperii sejurului.

 

Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

Solicitantii biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament (se completeaza de insotitor in numele copilului);

·        actul de identitate al copilului in varsta de peste 14 ani (copie)

sau certificatul de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani (copie);

·        actul de identitate al insotitorului si documentul care atesta aceasta calitate (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului  preuniversitar de zi (in original);

·        decizia de pensionare care atesta calitatea de pensionar de urmas a copilului minor (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.4. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas, daca aceasta persoana indeplineste conditiile prevazute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmas.

Solicitantii biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        talon de pensie, si/sau, talonul privind pensia acordata de catre casa de pensii sectoriala, sau adeverinta din care sa rezulte calitatea de asigurat,  conform pct .D.2.2 (original sau copie); 

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie acordata de casa de pensii sectoriala, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;  

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri de natura salariala sau asimilate acestora din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale sau din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, cu exceptia persoanei care depune adeverinta cu veniturile realizate;

·        actul de identitate (copie);

·        declaratia pe proprie raspundere a persoanei care insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta il va insoti pe minor la tratament balnear (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.5. Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav, daca aceasta persoana indeplineste conditiile prevazute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear, au varsta peste 18 ani si indeplinesc conditiile art.122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        talon de pensie, sau dupa caz, talonul privind pensia acordata de catre casa de pensii sectoriala sau adeverinta din care sa rezulte calitatea de asigurat, conform pct. D.2.2 (original sau copie);

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie acordata de casa de pensii sectoriala, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;  

·        certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz ,decizie de pensie de invaliditate gr.I (copie);

·        declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri de natura salariala sau asimilate acestora din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale sau din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, cu exceptia persoanei care depune adeverinta cu veniturile realizate;

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.6 Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant.

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale (in original);

·        in cazul persoanelor care au si calitatea de pensionari, talon de pensie, sau dupa caz, talonul privind pensia acordata de catre casa de pensii sectoriala (original sau copie);

·        in cazul persoanelor care realizeaza, potrivit legii, pe langa functia didactica sau didactica auxiliara prevazute de Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, si alte venituri de natura salariala, adeverinta din care sa rezulte calitatea de asigurat, conform pct. D.2.2;

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din pensie acordata de casa de pensii sectoriala, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;  

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri de natura salariala sau asimilate acestora din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale sau din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, cu exceptia persoanei care depune adeverinta cu veniturile realizate;

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.7. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensil Publice, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea tip de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, precum si castigul brut aferent lunii anterioare celei in care se efectueaza repartitia (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

 

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii

 

Cuantumul contributiei persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate in baza prezentelor criterii, se stabileste dupa cum urmeaza:

 

E.1. In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia bruta acordata de catre casele de pensii sectoriale din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia. (pct. D.2.1.)

 

E.1.1  In cazul pensionarilor care au si calitatea de asigurati conform art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia bruta acordata de catre casele de pensii sectoriale si din nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia. (pct. D.2.11.)

 

E.2. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror castig brut de natura salariala realizat care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror cuantum al ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

 

E.3. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror castig brut de natura salariala realizat care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear.

         

Castigul brut de natura salariala realizat care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale este cel din luna in care a fost depusa ultima Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.-Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

 

E.4. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita conform legii, si/sau din cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate cuvenita pentru luna respectiva, stabilita conform prevederilor legale. (pct.D.2.2.).

 

E.41. In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, care realizeaza, potrivit legii si alte venituri de natura salariala, cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita conform legii, si din nivelul castigului brut de natura salariala  realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia. (pct.D.2.2.).

 

E.5. In cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii in conditiile art. 296^ 21 alin.(1) din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala conform art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii care au in luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, venitul lunar asigurat mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguratii care au venitul lunar asigurat mai mare decat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

 

E.6. In cazul copiilor beneficiari de pensie de urmas, contributia individuala este de 50% din pensia bruta a urmasului in cauza si dupa caz din pensia bruta acordata de catre casele de pensii sectoriale, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia. (pct.D.2.3.)

 

          E.7. In cazul persoanei care insoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas, contributia individuala va fi calculata la fel ca la persoanele prevazute la punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.(pct.D.2.4.)

 

E.8. In cazul persoanei care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, contributia individuala va fi calculata la fel ca la persoanele prevazute la punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.(pct.D.2.5.)

 

E.9. In cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, asigurati ai sistemului public de pensii, al caror castig brut este realizat exclusiv din aceste calitati, contributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear conform art.278 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale. (pct.D.2.6.).

 

E.91. In cazul persoanelor care, pe langa veniturile realizate in calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din invatamant, realizeaza si venituri de natura salariala in calitate de asigurati ai sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear, sau, dupa caz, pretul integral al biletului de tratament in functie de nivelul total al castigului brut de natura salariala realizat.(pct.D.2.6.).

 

E.92. In cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizeaza si venituri in calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din invatamant, contributia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia bruta acordata de catre casele de pensii sectoriale si din nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia.(pct.D.2.6.).

 

E.10. In cazul in care contributia individuala calculata depaseste pretul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia .

 

E.11. In cazul persoanelor aflate in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca cuantumul contributiei individuale este de 50% din castigul brut aferent lunii anterioare celei in care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7.)

 

 

F. Alte reglementari

 

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

a) atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

b) atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;

c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raporteaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

 

F.2. Contributia se restituie partial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, in cazul in care acesta s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet si din motive obiective, atestate cu documente (contraindicatie medicala, o problema personala ivita in perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru intreaga durata a sejurului.

Restituirea contributiei in acest caz se face proportional cu numarul zilelor de sejur neefectuat, si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

 

F.3. In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiasi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.

 

F.4. In situatia in care numarul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contributii individuale, potentialilor beneficiari de bilete gratuite, in calitate de asigurati sau pensionari ai sistemului public de pensii si numai cu acceptul scris al acestora si cu respectarea dispozitiilor prezentelor criterii.

 

F.5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflati in evidenta acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul/resedinta in judetul respectiv ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.

 

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele administrate de Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "TBRCM" SA, la care CNPP este actionar unic. In completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unitati de tratament balnear, cu care CNPP are incheiate contracte.

 

F.6. In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritoriala de pensii va elibera un duplicat, pe care se va mentiona ca inlocuieste biletul initial, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere a titularului, din care sa rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, dupa caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

 

Casa teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum si Casei Nationale de Pensii Publice seria si numarul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

 

F.7. Rubrica "avand calitatea de...." din biletul de tratament va fi completata inscriindu-se punctul si subpunctul din prezentele norme in care se incadreaza beneficiarul (pct. D.1.1 - D.1.8, respectiv D.2.1 - D.2.7).

 

F.8. In situatia in care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, isi schimba domiciliul sau resedinta, in adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament in cursul anului.

 

F.10. In situatia in care pana in luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear, solicitantul a dobandit calitatea de pensionar al sistemului public de pensii/beneficiar al legilor speciale, prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii/casa de pensii sectoriala, dar nu s-a efectuat inca plata drepturilor de pensie/drepturilor prevazute de legi speciale, persoana nedetinand talonul de pensie (cupon –mandat postal sau talon cont curent), dovada calitatii de pensionar/beneficiar al legii speciale, se poate face cu adeverinta eliberata de casa teritoriala de pensii/casa de pensii sectoriala.

 

F.11. In situatia in care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) si careia i-a fost aprobata cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anuntat, in prealabil, compartimentul gestiune bilete tratament, despre acest fapt, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant in functie de punctajul obtinut si de optiunea acestuia, sau altui solicitant fara punctaj, biletul fiind considerat disponibil, cu 7 zile inainte de inceperea seriei.

 

F.12. In intelesul prezentelor criterii, in cuantumul total brut al drepturilor de pensie in functie de care se stabileste contributia individuala nu sunt incluse: indemnizatia acordata in baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate.

 

          F.13. Biletul de tratament se elibereaza dupa cum urmeaza:

1.     personal titularului;

2.     persoanei indreptatite sa insoteasca copilul minor beneficiar de pensie de urmas;

3.     insotitorului pensionarului de invaliditate gradul I;

4.     asistentului personal al persoanei cu handicap;

5.     persoanei care insoteste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, in situatia in care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului

6.     biletul de tratament se poate elibera si sotului persoanei beneficiare, in baza actelor de identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie, daca merg impreuna in statiune.

 

Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptionale, unei alte persoane, desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear.

 

F.14. Pentru a se putea inscrie in vederea obtinerii unui bilet de tratament, potentialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip,  copie dupa buletin/carte de identitate, urmand ca restul documentelor sa fie atasate la momentul eliberarii biletului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2

 

Lista statiunilor de interes national si local


 

Statiuni de interes national:

 

    1. Amara       

    2. Azuga

    3. Busteni      

    4. Buzias       

    5. Baile Govora 

    6. Baile Felix  

    7. Baile Herculane            

    8. Baile Olanesti         

    9. Baile Tusnad 

    10. Campulung Moldovenesc     

    11. Cap Aurora  

    12. Calimanesti-Caciulata

    13. Costinesti  

    14. Covasna     

    15. Eforie Nord 

    16. Eforie Sud  

    17. Geoagiu-Bai 

    18. Gura Humorului

    19. Jupiter     

    20. Mamaia       

    21. Mangalia    

    22. Moneasa     

    23. Neptun-Olimp          

    24. Poiana Brasov         

    25. Predeal     

    26. Pucioasa    

    27. Slanic      

    28. Saturn     

    29. Sinaia      

    30. Sangeorz-Bai          

    31. Slanic-Moldova

    32. Sovata      

    33. Targu Ocna  

    33^1. Targu-Neamt         

    34. Techirghiol 

    35. Vatra Dornei          

    36. Venus       

    37. Voineasa    

    38. Zona Parang-Petrosani

    39. Zona turistica a municipiului Piatra-Neamt

    40. Rasnov- Brasov

 

 

 

 

 

Statiuni turistice de interes local:

   

    1. 1 Mai

    2. Albac

    3. Albestii de Muscel     

    4. Arieseni      

    5. Balvanyos     

    6. Bazna         

    7. Baltatesti    

    8. Baile Homorod 

    9. Baile Turda   

    10. Baile Baita  

    11. Borsec       

    12. Borsa

    13. Bran         

    14. Breaza       

    15. Calacea      

    16. Cheia

    17. Crivaia      

    18. Durau

    19. Harghita-Bai 

    20. Horezu       

    21. Izvoru Muresului       

    22. Lacu Rosu    

    23. Lacu Sarat   

    24. Lipova       

    25. Moieciu      

    26. Ocna Sibiului          

    27. Ocna Sugatag 

    28. Paltinis      

    29. Paraul Rece  

    30. Praid

    31. Sacelu       

    32. Sarata Monteoru

    33. Secu         

    34. Semenic      

    35. Snagov       

    36. Stana de Vale          

    37. Straja       

    38. Soveja       

    39. Tasnad       

    40. Timisu de Sus          

    41. Tinca

    42. Trei Ape     

    43. Valenii de Munte       

    44. Vata de Jos

    44^1. Viseu de Sus      

    45. Zona Fantanele         

    46. Zona Muntele Baisorii

    47. Zona Suior- Baia Sprie

ANEXA nr. 3

Catre,

CASA JUDETEANA DE PENSII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domiciliat in localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strada :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr.:

 

 

 

 

bl.:

 

 

 

sc.:

 

ap.:

 

 

 

judetul (sector):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posesor act de identitate

 

 

 

 

 

 

 

seria:

 

 

 

nr.:

 

 

 

 

 

 

 

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la:

 

Pana la

 

 

 

 

 

 

zi

Luna

an

 

zi

luna

an

 

solicit un bilet de tratament in perioada:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intr-una din statiunile:

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impreuna cu:

 

Dl/Dna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in calitate de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl/Dna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in calitate de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl/Dna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in calitate de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit eliberarea unui bilet de tratament :

□ Doar gratuit;

□ Gratuit, in limita locurilor disponibile, sau cu suportarea unei contributii;

□ Cu suportarea unei contributii.

 

 

Solicit ca rezultatul solicitarii sa-mi fie comunicat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Fax

Prin SMS

Telefonic

la numarul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin mail la adresa:

 

 

Prin posta la adresa de domiciliu

 

 

 

 

 

 

 

Prin posta la adresa de mai jos:

 

 

 

Localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strada :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr.:

 

 

 

 

bl.:

 

 

 

sc.:

 

ap.:

 

 

 

judetul (sector):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am luat la cunostinta ca primesc raspuns numai in cazul in care solicitarea mea este solutionata favorabil si ca am obligatia sa ma prezint la casa teritoriala de pensii la data si cu actele comunicate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Depun prezenta avand calitatea de:

q    pensionar de invaliditate, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, intocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale, Dosar nr.______________;

q    pensionar, cu pensie acordata de catre casa teritoriala de pensii, Dosar nr.______________ ;

q    pensionar cu pensie acordata de catre casa teritoriala de pensii, Dosar nr.___________ si cu pensie acordata de catre casa de pensii sectoriala, Dosar nr.____________;

q    pensionar cu pensie acordata de catre casa teritoriala de pensii, Dosar nr.___________ si cu pensie acordata de catre casa de pensii sectoriala, Dosar nr.___________si asigurat conform art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 296^21 alin.(1) din Legea nr.571/2003;

q    asigurat al sistemului public de pensii;

q    persoane care beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2002 republicata;

q    beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, Dosar nr.__________;

q    beneficiar al Legii nr.189/2000, Dosar nr.______________;

q    veteran de razboi, Dosar nr.__________;

q    beneficiar al Legii nr. 49/1999, Dosar nr. _______________;

q    persoana cu handicap;

q    asigurat care isi desfasoara activitatea in locurile de munca  in conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii.

q    persoana care insoteste pensionarul de invaliditare grad I sau insotitor al persoanei cu handicap grav si indeplineste conditiile art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;

q    copil minor - beneficiar de pensie de urmas , Dosar nr. __________;

q    parinte al copilului minor beneficiar de pensie de urmas, tutore caruia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas si indeplinesc conditiile art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

q    personal didactic si didactic auxiliar din invatamant;

q    personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPP, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

 

q    Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa se faca in condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificarile și completarile ulterioare.

 

PRECIZARI:

 

Ø       Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. In situatia neridicarii biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie,  solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectiva sau, dupa caz, la cerere, pentru o alta serie.

Ø       Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

 

Ø       Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

 

Ø       Daca, in urma calcularii punctajului, mai multe cereri au acelasi punctaj, ele se ordoneaza descrescator dupa punctajul primit conform numarului de bilete de care a beneficiat in ultimii 2 ani. Daca, dupa aceasta etapa mai multe cereri au acelasi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordoneaza crescator dupa venit. Daca si dupa parcurgerea acestor doua etape se identifica cereri cu acelasi punctaj final, atunci persoanele se ordoneaza dupa numarul cererii, avand prioritate cererea cu numarul cel mai mic.

 

Ø       In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

 

Ø       In cazul cererilor depuse de parinti si copii beneficiari de pensie de urmas care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

 

Ø       In cazul cererilor depuse de doua persoane care merg impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale. 

 

Ø       In cazul cererii depuse de insotitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau insotitorul persoanei cu handicap grav care insoteste o persoana aflata in aceasta situatie, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii cererii este egal cu punctajul acordat  pensionarului de invaliditate gradul I sau persoanei cu handicap grav. 

 

Ø       Repartitia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata pe cerere.

 

Ø       Raspunderea privind modul de completare si corectitudinea datelor din cerere revine in totalitate solicitantului.

 

 

ATENTIE

 

Declararea in prezenta cerere a unor date nereale sau incomplete, atrage dupa sine raspunderea materiala, in sensul ca diferenta intre contributia datorata si contributia achitata se va recupera de la beneficiar, conform legii.