Ajutorul de deces

       Conditii de acordare

       În cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:

- sotul supravietuitor

- copilul

- parintele

- tutorele

- curatorul

- mostenitorul (in conditiile dreptului comun)

- oricare persoana care face dovada suportarii chletuielilor ocazionate de deces, in lipsa celor prevazuti la punctele de mai sus.

       Se considera membru de familie:

- sotul

- copiii proprii, copiii adoptati, aflati în plasament familial sau incredintati spre crestere si educatie familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate

- parintii si bunicii oricaruia dintre soti

       Dovada ca membrul de familie s-a aflat in intretinerea asiguratului sau pensionarului se face prin declaratie pe propria raspundere.

       Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

       Mod de calcul si plata.

      Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat valabil la data decesului.

      

      Valoarea ajutorului de deces incepand cu 01.04.2001 -> click aici

      

      In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.

       Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:

·         cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 -> click aici ;

·         certificat de deces, (original si copie);

·         act de identitate al solicitantului, (original si copie);

·         acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, care sa ateste calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

·         dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces in original (chitanta/factura eliberata pentru taxa de înmormântare, chitanta/factura privind servicii de pompe funebre - sicriu);

·         act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în varsta de peste 18 ani (original);

·         adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsa între 18 si 26 de ani urma o forma de învatamant organizata potrivit legii (original).

      Ajutorul de deces se achita persoanei îndreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.

      Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.

       Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achita la nivelul cuvenit la data decesului.

       Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.

 

       Ajutorul de deces in cazul asiguratului

      Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:

·         cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 -> click aici ;

·         certificat de deces, (original si copie);

·         act de identitate al solicitantului, (original si copie);

·         acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, care sa ateste calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie) - in cazul in care se solicita ajutorul pentru decesul unui membru al familiei asiguratului;

·         adeverinta eliberata de angajator si extrasul din revisal din care sa rezulte ca decedatul asigurat era salariat la data decesului;

·         dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces in original (chitanta/factura eliberata pentru taxa de înmormântare, chitanta/factura privind servicii de pompe funebre - sicriu);

·         act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, în cazul decesului copilului inapt în varsta de peste 18 ani (original);

·         adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsa între 18 si 26 de ani urma o forma de învatamant organizata potrivit legii - in cazul decesului membrului familiei(original);

·         adeverinta eliberata de angajator si extrasul din revisal din care sa rezulte ca solicitantul asigurat este salariat, in cazul solicitarii de catre asigurat al ajutorului pentru decesul unui membru al familiei.